Kategoriarkiv: Kallelser

Kallelse till ordinarie årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek förening

Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 27 april kl 19.00 i Äspereds församlingshem.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer 2 stadgeändringar att behandlas.

  1. Föreslagen ändring gällande § 21 i stadgarna, enligt inkommen motion vid föregående extra föreningsmöte. Vid föreningens upplösande och försäljningInbetalda insatser återbetalas.Intrångsersättning till enskilda fastighetsägare där intrånget överstiger 100 löpmeter betalas med 6 SEK per löpmeter i 2014 års penningvärde reglerat med aktuellt konsumentprisindex vid fördelningstillfället.Resterande överskott fördelas i förhållande till inbetalda insatser enligt §6.
  2. Till § 10 tillägges att vid avgång ur föreningen skall ingen återbetalning av insatskapital ske.

Styrelsen framhåller att beslut om  stadgeändringar skall ske vid två årsmöten för att gälla.

Verksamhetsberättelse 2014

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 20150427

Övriga frågor som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

 

Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening 28 april

Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening

Tid: Måndagen den 28 april kl:19:00
Plats: Församlingsgården i Äspered

Utöver stadgeenliga årsmötespunkter så som val av styrelse, ekonomisk redovisning mm så kommer vi att redovisa upphandlingen av kommunikationsoperatör.
Vi kommer även att redogöra för föreningens utvidgning till att även innefatta Lerbäck, Nabben och Intakan.
Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet för att kunna behandlas på det samma.